آمار عددی پر افتخار شرکت پارس آزما

8126

دستگاه ساخته شده


2145

مشتری


240

محصول


5

شعبه


«« ما معتقدیم باید همیشه حق را به مشتری داد »»

 • ژرمیناتور
 • Control box
 • zhebet

پرفروشترین محصولات

۱۳۹۵/۱۱/۱۵
هود شیمی

هود شیمی hood Fume Wooden

ایـن دسـتگاه هـا جهـت اسـتفاده درآزمایشـگاه هـای تشـخیص طبـی ، مراکـز درمانـی ، تحقیقاتـی و دانشـگاهی، طراحـی و سـاخته شـده و عمدتـاً در آزمایشـگاه هایی کـه در آن هـا آلاینـده هـای سـمی تولیـد مـی شـود.
۱۳۹۵/۱۱/۱۵
لوپ سوز و کوره آزمایشگاهی

انواع کوره و لوپ سوز

کـوره آزمایشـگاهی در کاربـرد هـای تحقیقاتـی و آزمایشـگاهی بـرای انجـام آنالیـز هـای ترکیبـی و شـیمیایی ، و لــوپ ســوز به منظــور ایجــاد گرمــا بــرای اســتریل کــردن لــوپ و سـوزنها طراحـی شـده اسـت.
۱۳۹۵/۱۱/۱۵
مه گرفتگی

مه گرفتگی – Foggy

مه گرفتگـی دسـتگاهی اسـت آزمايشـگاهی كـه جهـت آزمـون مـه گرفتگـی در آزمايشـگاه هـای شیشـه دو یـا چنـد جـداره و بـرای مشـاهده آسـان تر رسـوب یـا کدر شـدن سـطح داخلـی مـورد اسـتفاده قرارمـی گیـرد.
۱۳۹۵/۱۱/۱۵
لمینار هود II

دستگاه هود لمینار کلاس II

دســتگاه هــود لمینار جهــت اســتفاده درآزمایشــگاه هــای تشــخیص طبــی ، مراکــز درمانــی ، تحقیقاتــی و دانشــگاهی، طراحـی و سـاخته شـده که با نور فرابنفش هوایی پاک و بدون آلودگی برای کاربران فراهم سازد.
۱۳۹۵/۱۱/۱۵
سانتریفیوژ

سانتریفیوژ Centrifuge

سـانتریفیوژ دسـتگاهی اسـت کـه ازآن بـرای سـانتریفیوژ نمـودن مـواد بـا سـرعت بـاال اسـتفاده مـی شـود و نیـروی گریـز از مرکـز بوجـود آمـده در آن، مـواد را از یکدیگـر جـدا میکنـد.
۱۳۹۵/۱۱/۱۵
بن ماری

بن ماری Water Bath

بـن مـاری یـا حمـام آب وسـیلهای اسـت کـه از آن در بعضـی از آزمایشـگاهها جهـت كشـت باكتـري ویـا بـرای انجام تسـتهای سـرم شناسـی ، ترکیب مـواد اگلوتیناسـیون، آزمایشهـای دارویـی استفاده می‌شود

با یک خرید موفق و خدمات بی‌نظیر پس از آن، با کیفیت محصولات ما آشنا شوید

..:: پارس آزما ::..

دسترسی آسان به تمام خدمات سایت

 • وب سایت پارس آزما

 • شخصی سازی سفارشات

 • افزودن امکانات

 • کنترل کیفی

 • طراحی کاربر پسند

 • خدمات پس از فروش

 • گالری محصولات

 • فروشگاه

 • سوالات متداول

 • پرسش و پاسخ

 • رضایت مشتری


سفارش دهید